Jak informuje Biuro Rady Miasta, w czwartek 29 stycznia 2015 r. o godzinie 10.00 w sali koncerencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Piłsudskiego 17 w Łukowie odbędzie się IV Sesja Rady Miasta Łuków.  Jej proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. 1. Otwarcie
 2. 2. Uchwalenie porządku obrad IV Sesji Rady Miasta.
 3. 3. Przyjęcie Protokołu z III Sesji Rady Miasta.
 4. 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działań podejmowanych w okresie od ostatniej
  Sesji Rady Miasta.
 5. 5. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady Miasta Łuków za 2014 rok:
  1. 5.1. Komisji Rewizyjnej,
  2. 5.2. Komisji Finansów, Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami,
  3. 5.3. Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej,
  4. 5.4. Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego,
  5. 5.5. Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 6. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Planów pracy Komisji Rady Miasta Łuków na 2015 rok:
  1. 6.1. Komisji Rewizyjnej,
  2. 6.2. Komisji Finansów, Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami,
  3. 6.3. Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej,
  4. 6.4. Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego,
  5. 6.5. Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 7. 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. 7.1. odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
  2. 7.2. zmiany Uchwały Nr XLI/477/2014 Rady Miasta Łuków z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Mieście Łuków
   (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r., poz. 1113),
  3. 7.3. ustalenia kryteriów i ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łuków,
  4. 7.4 zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Łuków,
  5. 7.5. wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Łukowie przy ul. Wypoczynkowej,
  6. 7.6. zmiany uchwały budżetowej na rok 2015,
  7. 7.7. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 8. 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. 10. Sprawy różne.
 11. 11. Zamknięcie Sesji.

 

Podpisano: Wiceprzewodniczący Rady, Leonard Baranowski

Kategorie: Blog