Wczoraj (15.02.2015 r.) w internecie ukazało się obwieszczenie burmistrza Łukowa dotyczące programu ochrony środowiska w naszym mieście na najbliższe lata. Osobom zainteresowanym polecamy lekturę obwieszczenia, którą cytujemy za oficjalną stroną internetową miasta:

Działając na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informacje o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentów pn. „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Łuków na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022”, wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska dla miasta Łuków na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022” w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Projekty dokumentów otrzymały pozytywne opinie:

  • Zarządu Powiatu w Łukowie, 21-400 Łuków, ul. Piłsudskiego 17, z dnia 11.12.2014 r. znak ROŚ.602.9.2014-3,
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, 20-144 Lublin, ul. Bazylianówka 46, z dnia 21 stycznia 2015 r., znak WOOŚ.410.138.2014.MH,
  • Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie, 20-708 Lublin, ul. Pielęgniarek 6, z dnia 21.11.2014 r., znak DNS-NZ.7016.88.2014.AS.

Z niezbędną dokumentacją sprawy oraz opiniami w/w organów można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Łuków, 21-400 Łuków, ul. Piłsudskiego 17, parter pokój nr 12 w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30.

Uwagi i wnioski do przedmiotowych dokumentów można składać w terminie 21 dni tj. od dnia 16 lutego 2015 r. do dnia 9 marca 2015 r. na sekretariat Urzędu Miasta w Łukowie, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków w formie: pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@um.lukow.pl. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Łuków.

Kategorie: Blog