Kilka dni temu, 15 lutego, w internecie ukazało się obwieszczenie burmistrza Łukowa w sprawie możliwości wglądu w plan zagospodarowania przestrzenego. Aby przeinaczać sensu obwieszczenia, przepisujemy  notkę z oficjalnej strony miasta Łuków:

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze. zm.) oraz uchwały Nr XXXV/411/2013 Rady Miasta Łuków z dnia 19 września 2013 roku zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Międzyrzeckiej, obejmującego działki ewidencyjne numer: 8715/17, 8715/19, 8715/29, 8715/30, 8715/31, 8715/32 oraz część działki ewidencyjnej nr 8715/18 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 24 lutego 2015 roku do 17 marca 2015 roku w siedzibie Urzędu Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków, w godzinach od 730 do 1530 w pok. Nr 6.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 marca 2015 roku w siedzibie Urzędu Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków, o godz. 1100 (sala konferencyjna). Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi i wnioski należy składać:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na podany adres poczty elektronicznej: sekretariat@um.lukow.plz podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2015 roku włącznie.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Łuków. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, miasto informuje że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków.

Kategorie: Blog