Jak informuje Biuro Rady Miasta Łuków, w środę 25 lutego 2015 r. o godzinie 10.00 w sali koncerencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Piłsudskiego 17w Łukowie odbędzie się V Sesja Rady Miasta Łuków.  Jej proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. otwarcie
 2. uchwalenie porządku obrad V Sesji Rady Miasta
 3. przyjęcie Protokołu z IV Sesji Rady Miasta
 4. sprawozdanie Burmistrza Miasta z działań podejmowanych w okresie od ostatniej Sesji Rady
 5. przyjęcie Sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w 2014 roku
 6. informacja o planowanych działaniach w kwestii pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań miasta
 7. informacja o planowanych działaniach podejmowanych w ramach promocji miasta
 8. informacja Burmistrza Miasta Łuków o zgłoszonych w 2014 r. żądaniach, o których mowa w art. 36 ust 1-3 i ust. 5 i wydanych w 2014 r. decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 9. podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przyjęcia Strategii Rozwoju Lokalnego Miasta Łuków na lata 2015-2020
  2. ustalenia kryteriów i ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łuków
  3. ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Łuków oraz określenia granic ich obwodów,
  4. zmiany w Statucie Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie
  5. określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasenta opłaty targowej na terenie Miasta Łuków
  6. Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Łukowie
  7. ustalenia stawek opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Łukowie
  8. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łuków w 2015 roku
  9. stwierdzenia, iż zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony wschodniej, ul. Cieszkowizna, ul. Partyzantów, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Warszawską, terenem PKP, nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków
  10. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków, dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony wschodniej, ul. Cieszkowizna, ul. Partyzantów, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Warszawską, terenem PKP
  11. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie przy ul. Browarnej
  12. zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
  13. zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 10. interpelacje i zapytania radnych
 11. odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 12. sprawy różne
 13. zamknięcie Sesji
Kategorie: Blog