Jak informuje Biuro Rady Miasta Łuków, w czwartek 26 marca 2015 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Piłsudskiego 17 w Łukowie odbędzie się VI Sesja Rady Miasta Łuków. Niewątpliwie jej najważniejszym elementem będzie złożenie ślubowania przez nowego radnego, Mariusza Chudka, który 15 marca wygrał wybory uzupełniające w okręgu nr 8, obejmującym os. Klimeckiego i ul 11-go Listopada. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. otwarcie.
 2. złożenie ślubowania przez Radnego Miasta Łuków
 3. uchwalenie porządku obrad VI Sesji Rady Miasta
 4. przyjęcie Protokołu z V Sesji Rady Miasta
 5. sprawozdanie Burmistrza Miasta z działań podejmowanych w okresie od ostatniej Sesji Rady Miasta
 6. informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście
 7. informacja o stanie przygotowań do realizacji inwestycji oraz o funkcjonowaniu Zarządu Dróg Miejskich
 8. informacja o funkcjonowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta za 2014 rok
 9. sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2014 rok
 10. podjęcie uchwał w sprawach:
  1. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Łuków (data wpływu 04.03.2015),
  2. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Łuków (data wpływu 10.03.2015),
  3. utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki zdrowotnej w Łukowie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku,
  4. Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Łukowie,
  5. powierzenia uprawnień Burmistrzowi Miasta Łuków,
  6. nadania Statutu Zarządowi Dróg Miejskich w Łukowie,
  7. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie przy ul. Kanałowej,
  8. uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Łuków na lata 2015-2018”
  9. zmiany uchwały budżetowej na rok 2015,
  10. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  11. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania z perspektywą do roku 2022, przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony północno-zachodniej, ul. Łapiguz i terenem PKP
  12. interpelacje i zapytania radnych
  13. odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
  14. sprawy różne
  15. zamknięcie Sesji.
Kategorie: Blog