Biuro Rady Miasta informuje o terminach i proponowanym porządku najbliższych posiedzeń Komisji stałych Rady Miasta Łuków. Poniżej prezentujemy pełną treść informacji:

Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej – czwartek, 23.04.2015 r., godz. 10.00. Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  1. ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie na utrzymanie komunalnych i socjalnych zasobów mieszkaniowych Miasta Łuków w 2015 roku,
  2. zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu,
  3. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie przy ul. Dr Dmocha,
  4. sprzedaży nieruchomości oznaczonej Nr 6634/32 na rzecz jej użytkownika wieczystego,
  5. sprzedaży nieruchomości oznaczonej Nr 6634/30 i Nr 6709/10 na rzecz jej użytkownika wieczystego.
 2. Sprawy różne.

 

Komisja Finansów, Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami – czwartek 23.04.2015 r., godz. 13.30. Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Informacja nt. realizacji umowy z PUiIK w zakresie sprzątania miasta.
 2. Informacja nt. stanu dróg powiatowych na terenie Miasta Łuków.
 3. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Łuków z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  1. zamiaru likwidacji Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie na os. Unitów Podlaskich, blok nr 2,
  2. uzupełnienia składu osobowego Komisji Finansów, Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miasta Łuków,
  3. ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie na utrzymanie komunalnych i socjalnych zasobów mieszkaniowych Miasta Łuków w 2015 roku,
  4. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Łukowskiemu w zakresie wspólnej realizacji wykonania chodników w ciągu dróg powiatowych ul. Jana Pawła II i ul. Wójtostwo,
  5. zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu,
  6. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie przy ul. Dr Dmocha,
  7. sprzedaży nieruchomości oznaczonej Nr 6634/32 na rzecz jej użytkownika wieczystego,
  8. sprzedaży nieruchomości oznaczonej Nr 6634/30 i Nr 6709/10 na rzecz jej użytkownika wieczystego,
  9. stwierdzenia, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Międzyrzeckiej, obejmującego działki ewidencyjne numer: 8715/17, 8715/19, 8715/29, 8715/30, 8715/31, 8715/32 oraz część działki ewidencyjnej nr 8715/18 nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków,
  10. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Międzyrzeckiej, obejmującego działki ewidencyjne numer: 8715/17, 8715/19, 8715/29, 8715/30, 8715/31, 8715/32 oraz część działki ewidencyjnej nr 8715/18,
  11. zmiany uchwały budżetowej na rok 2015,
  12. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 5. Sprawy różne.

 

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego – piątek, 24.04.2015 r., godz. 8.30. Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  1. zamiaru likwidacji Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie na os. Unitów Podlaskich, blok nr 2,
  2. przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 dla Miasta Łuków.
 3. 3. Sprawy różne.

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – piątek, 24.04.2015 r., godz. 10.00. Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Łuków z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  1. zamiaru likwidacji Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie na os. Unitów Podlaskich, blok nr 2,
  2. przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 dla Miasta Łuków.
 3. Sprawy różne.

 

Jednocześnie przypominamy, że na wtorek, 28 kwietnia zaplanowano VII Sesję Rady Miasta Łuków. Rozpocznie się ona o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Piłsudskiego 17 w Łukowie. Serdecznie zapraszamy.

Kategorie: Blog