Jak informuje Biuro Rady Miasta, we wtorek 28 kwietnia o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Piłsudskiego 17 w Łukowie zaplanowano VII Sesję Rady Miasta Łuków. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie
 2. Uchwalenie porządku obrad VII Sesji Rady Miasta.
 3. Przyjęcie Protokołu z VI Sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działań podejmowanych w okresie od ostatniej Sesji Rady Miasta.
 5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Łuków z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zamiaru likwidacji Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie na os. Unitów Podlaskich, blok nr 2,
  2. przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 dla Miasta Łuków,
  3. uzupełnienia składu osobowego Komisji Finansów, Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miasta Łuków,
  4. powołania Komisji ds. opracowania zmiany Statutu Miasta Łuków,
  5. ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie na utrzymanie komunalnych i socjalnych zasobów mieszkaniowych Miasta Łuków w 2015 roku,
  6. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Łukowskiemu w zakresie wspólnej realizacji wykonania chodników w ciągu dróg powiatowych ul. Jana Pawła II i ul. Wójtostwo,
  7. zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu,
  8. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie przy ul. Dr Dmocha,
  9. sprzedaży nieruchomości oznaczonej Nr 6634/32 na rzecz jej użytkownika wieczystego,
  10. sprzedaży nieruchomości oznaczonej Nr 6634/30 i Nr 6709/10 na rzecz jej użytkownika wieczystego,
  11. stwierdzenia, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Międzyrzeckiej, obejmującego działki ewidencyjne numer: 8715/17, 8715/19, 8715/29, 8715/30, 8715/31, 8715/32 oraz część działki ewidencyjnej nr 8715/18 nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków,
  12. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Międzyrzeckiej, obejmującego działki ewidencyjne numer: 8715/17, 8715/19, 8715/29, 8715/30, 8715/31, 8715/32 oraz część działki ewidencyjnej nr 8715/18,
  13. zmiany uchwały budżetowej na rok 2015,
  14. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Sprawy różne
 11. Zamknięcie Sesji
Kategorie: Blog