Biuro Rady Miasta informuje, że w czwartek 29 października 2015 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Piłsudskiego 17 w Łukowie odbędzie się XII Sesja Rady Miasta Łuków. Proponowany porządek obrad przedstawia się nastęująco:

 1. Otwarcie.
 2. Uchwalenie porządku obrad XII Sesji Rady Miasta.
 3. Przyjęcie Protokołów XI Sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działań podejmowanych w okresie od ostatniej Sesji Rady Miasta.
 5. Informacja o aktualnej sytuacji na rynku pracy w Łukowie i kształtowaniu się poziomu bezrobocia.
 6. Informacja w sprawie pozyskiwania funduszy zewnętrznych dla budżetu miasta, ze szczególnym uwzględnieniem środków z Unii Europejskiej.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych oraz wyników egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2014/2015.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie oświadczeń majątkowych Radnych Miasta Łuków złożonych w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania oraz za rok 2014 oraz Informacja Burmistrza Miasta w sprawie oświadczeń majątkowych składanych za rok 2014 przez Zastępcę Burmistrza, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych Miasta, osoby zarządzające miejskimi osobami prawnymi oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Miasta.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Łuków,
  2. wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej do orzekania w sprawach
   z zakresu prawa pracy,
  3. wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Łukowie,
  4. zamiaru dokonania zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie w części dotyczącej lokalizacji Filii Nr 2,
  5. wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasenta opłaty targowej na terenie miasta Łuków,
  6. zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie.
Kategorie: Blog