Mieszkańców Łukowa, a przede wszystkim samorządowców czekają w najbliższym czasie dwie Sesje Rady Miasta. Jedna z nich zwołana została w trybie nadzwyczajnym na środę 18 listopada i odbędzie się w Galerii PROwizorium Łukowskiego Ośrodka Kultury o godzinie 12.00. Radni będą na niej debatować m.in. nad wysokością podatków w mieście. Natomiast drugą Sesję zaplanowano osiem dni później na czwartek 26 listopada. Początek obrad o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Jana Pawła II przy ul. Piłsudskiego 17.

Proponowany porządek obrad XIII Sesji Rady Miasta, którą zaplanowano w trybie nadzwyczajnym na 18 listopada, przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie.
 2. Uchwalenie porządku obrad XIII Sesji Rady Miasta.
 3. Ustalenie ceny skupu żyta, przyjmowanej do obliczenia stawki podatku rolnego na rok 2016 na obszar Miasta Łuków.
 4. Ustalenie ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej do obliczenia stawki podatku leśnego na rok 2016 na obszar Miasta Łuków.
 5. 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Łuków,
  2. wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Łuków,
  3. określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
  4. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Łuków,
  5. stwierdzenia, iż zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony północno – zachodniej, ul. Łapiguz i terenem PKP, nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków,
  6. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony północno – zachodniej, ul. Łapiguz i terenem PKP,
  7. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Łukowskiemu w zakresie wspólnej realizacji wykonania chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Wójtostwo,
  8. zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.
 6. Zamknięcie Sesji.

 

Proponowany porządek obrad XIV Sesji Rady Miasta, którą zaplanowano na 26 listopada, przedstawia się następująco:

 1. 1. Otwarcie.
 2. 2. Uchwalenie porządku obrad XIV Sesji Rady Miasta.
 3. 3. Przyjęcie Protokołów z XII i XIII Sesji Rady Miasta.
 4. 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działań podejmowanych w okresie od ostatniej Sesji Rady Miasta.
 5. 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. 5.1. uchwalenia ?Rocznego programu współpracy Miasta Łuków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2016 rok?,
  2. 5.2. uchylająca Uchwałę Nr VII/54/2015 Rady Miasta Łuków z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie na os. Unitów Podlaskich, blok nr 2;
  3. 5.3. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych działających na terenie miasta Łuków oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
  4. 5.4. sprzedaży nieruchomości oznaczonej Nr 1899/16, Nr 1899/19, Nr 1899/20, Nr 1899/17, Nr 1899/35, Nr 1899/32, Nr 1899/30 na rzecz jej użytkownika wieczystego,
  5. 5.5. zmiany uchwały budżetowej na rok 2015,
  6. 5.6. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 6. 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. 8. Sprawy różne.
 9. 9. Zamknięcie.
Kategorie: Blog