Niespełna 84 miliony zł dochodów i 82 miliony zł wydatków zaplanowano w Budżecie Miasta Łuków na 2016 rok. Tematem miejskiego budżetu na kolejny rok zajmą się radni na Sesji Rady Miasta, którą zaplanowano na czwartek 17 grudnia.

83 972 976 zł dochodów i 81 770 604 zł wydatków i inwestycje w wysokości 6 969 400 złotych. To najważniejsze liczby Budżetu Miasta Łuków na 2016 rok, który zostanie przyjęty już w czwartek 17 grudnia na XV Sesji Rady Miasta, która odbędzie się w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Piłsudskiego 17 w Łukowie. Co ciekawe przyszłoroczny budżet zakłada nadwyżkę w wysokości 921 500 580 zł. Główne wpływy do „miejskiej kasy” będą pochodzić z podatków i opłat lokalnych (14 447 700 zł) oraz subwencji ogólnych z Budżetu Państwa (22 859 909 zł). Natomiast najwięcej wydatków pochłonie oświata (37 732 252 zł).

Budżet miasta to również inwestycje. Wśród najważniejszych i najciekawszych – z punktu widzenia Mieszkańców – miejskich inwestycji zaplanowanych na rok 2016, należy wyróżnić przede wszystkim te drogowe. Miasto w przyszłym roku planuje przebudować ulicę Stodolną (koszt 430 tys. zł), ulicę Kiernickich (900 tys. zł) i przede wszystkim ulicę Okrzei. Koszt tej ostatniej to 1 800 000 zł. Do tego wybudowana zostanie ulica Polna za 75 tysięcy.

Kolejne inwestycje będą dotyczyć opracowania dokumentacji oraz budowy/rozbudowy oświetlenia ulicznego (koszt 300 tys. zł), opracowania dokumentacji technicznej na budowę Bulwaru nad Krzną (50 tys.), czy też modernizacji pływalni letniej „Delfin” w Łukowie. W 2016 roku nakłady na ten obiekt wyniosą 1 mln zł. Niemniej ważną sprawą będzie opracowanie dokumentacji na rewitalizację Zalewu Zimna Woda, co ma pochłonąć 250 tys. zł. Miejmy nadzieję, że projekt modernizacji tego terenu będzie konsultowany z Mieszkańcami. W końcu to jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji od lat, budząca kontrowersje i domysły nie tylko wśród Mieszkańców, ale również ze strony włodarzy.

Miasto Łuków planuje też zainwestować w obiekty oświatowe i przyległe. Na te cele zaplanowano łącznie 2 094 400 zł, które zostaną przeznaczone na budowę treningowego obiektu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 5 (499 400 zł) i budowę boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 3 (300 tysięcy). Za 1 295 000 zł ma być wykonana rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi.

Czy powyższy budżet zostanie uchwalony bez większych emocji i dyskusji? O tym przekonamy się już wkrótce. Tymczasem przedstawiamy proponowany porządek obrad XV Sesji Rady Miasta Łuków:

 1. Otwarcie
 2. Uchwalenie porządku obrad XV Sesji Rady Miasta
 3. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Miasta
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działań podejmowanych w okresie od ostatniej Sesji Rady Miasta
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie za konserwację jednego punktu świetlnego oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Łuków
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (obowiązującej od 1.01.2016 r.)
 7. Podjęcie uchwały budżetowej na 2016 rok
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza Miasta,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  3. przedstawienie opinii Komisji stałych RM,
  4. przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta w sprawie opinii Komisji,
  5. dyskusja,
  6. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej zgłoszonej przez Burmistrza Miasta
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2016 rok,
  2. przyjęcia planu pracy Rady Miasta Łuków na 2016 rok,
  3. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Łukowie przy ul. Cmentarnej,
  4. zmiany uchwały budżetowej na rok 2015,
  5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 9. Interpelacje i zapytania radnych
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 11. Sprawy różne
 12. Zamknięcie obrad.

Projekt Budżetu Miasta Łuków na rok 2016 jest dostępny POD TYM ADRESEM

Projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej jest dostępny POD TYM ADRESEM

Kategorie: Blog