Łukowski szpital im. św. Tadeusza ma nowego sternika. Obowiązki dyrektora od 1 stycznia 2016 r. pełni Władysław Kobielski, kojarzony na co dzień z Łukowską Wspólnotą Samorządową. Kobielski wygrał konkurs przeprowadzony pod egidą Starostwa Powiatowego w Łukowie – formalnie zwierzchnika placówki medycznej, w którym władza należy m.in. do ŁWS. Pytanie więc, czy wszystko przeprowadzono zgodnie z prawem i etyką?

Zamieszanie wokół łukowskiego szpitala powstało już na początku roku 2015, kiedy to media lokalne i ogólnopolskie zaczęły informować o sprawie „małej Zosi” – kilkunastomiesięcznej dziewczynki z domu dziecka, której placówka miała nie udzielić należytej pomocy medycznej. Afera ta odbiła się echem w całym kraju, a „głową” przypłacił poprzedni dyrektor SPZOZ w Łukowie Grzegorz Gomoła.

Jako że szpital nie może funkcjonować bez dyrektora, po aferze ogłoszono konkurs na to stanowisko, a tymczasowe „szefowanie” powierzono Mariuszowi Furlepie, chirurgowi i dotychczasowemu zastępcy dyrektora ds. lecznictwa. W konkursowe szranki stanęło pięcioro kandydatów o różnym doświadczeniu, wiedzy i z różnymi pomysłami na funkcjonowanie placówki, a wśród nich znalazł się Władysław Kobielski. Co ciekawe, jego nazwisko w kontekście pełnienia funkcji dyrektora szpitala pojawiło się tuż po wyborach samorządowych w 2014 przy okazji zawiązywania koalicji miejskiej i powiatowej.

Kobielski jest lekarzem neonatologiem związanym z SPZOZ w Łukowie, pełniącym również funkcję zastępcy ordynatora na Oddziale Noworodkowym. W przeszłości był też zastępcą dyrektora ds. lecznictwa. W 2013 roku bezskutecznie starał się o stanowisko dyrektora SPZOZ w Gnieźnie. Mąż i ojciec, a także działacz związany z Łukowską Wspólnotą Samorządową.

I właśnie to powiązanie budzi największe kontrowersje.

W komisji konkursowej, która wybierała kandydata na dyrektora szpitala i opiniowała ją Zarządowi Powiatu, gro członków to właśnie członkowie Zarządu i osoby powiązane politycznie z rządzącą Powiatem Łukowskim koalicją. Przypomnijmy, że tworzą ją Prawo i Sprawiedliwość, Przymierze dla Ziemi Łukowskiej oraz… Łukowska Wspólnota Samorządowa, której jedyny reprezentant w Radzie – Andrzej Wisiński – również decydował o wyborze dyrektora. Wspominaliśmy o tym również w TYM MIEJSCU.

Jak mówi Rozporządzenie Ministra zdrowia z 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, w skład komisji konkursowej nie może być powołana osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby, której dotyczy postępowanie konkursowe, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności. Natomiast postępowanie konkursowe komisji jest nieważne w przypadku ujawnienia, po zakończeniu postępowania konkursowego, że do składu komisji konkursowej powołane zostały osoby, o których była mowa wcześniej.

rozporzadzenie_ministra_zdrowia

Czyżby dyrektor szpitala został wybrany nielegalnie? Naszym zdaniem są ku temu przesłanki, tym bardziej jeśli przytoczymy pewien precedensowy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z Białegostoku w identycznej niemal sytuacji. Z jego treścią można zapoznać się POD TYM LINKIEM.

Druga kwestia, która poddaje w wątpliwość legalność wyboru Władysława Kobielskiego na stanowisko dyrektora szpitala w Łukowie, to dokumenty złożone przez kandydatów ubiegających się o to stanowisko. Aż dwóch z nich (w tym zwycięzca konkursu!) nie przedstawiło komisji odpowiednich dokumentów wymaganych przez Ministerstwo Zdrowia, ale ich zamienniki, nie spełniające jednak wymogów prawnych. Jak mówi ministerialne rozporządzenie, postępowanie konkursowe jest nieważne w przypadku rozpatrzenia kandydatury osoby, która nie złożyła jednego lub więcej dokumentów, o których mowa w § 12 (podanie, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, udokumentowany przebieg pracy zawodowej zaświadczenie o niekaralności – przyp.). Jakim więc trafem łukowska komisja zakończyła swoje prace i dokonała ostatecznego wyboru? Smaczku dodaje fakt, iż Starosta Łukowski na ostatniej Sesji Rady Powiatu z 19 grudnia zakomunikował, że wszyscy kandydaci ubiegający się o stanowisko dyrektora szpitala złożyli wymagane dokumenty. Kto ma więc rację?

Co ciekawe, całego zamieszania nie byłoby, gdyby prace prowadzono skrupulatniej i nie forsowano na siłę ?swojego? kandydata. Gdyby skład osobowy komisji byłby inny, a ?swój? kandydat niespełniający nieposiadający odpowiednich dokumentów zostałby poinformowany przed konkursem by je odpowiednio uzupełnić, całość wyglądałaby zupełnie inaczej. Niesmak związany z etyką i obsadzaniem stołków zapewne by pozostał, ale przynajmniej wszystko odbyłoby się w granicach prawa. Tym bardziej, że sprawa „powiązań” wśród członków komisji i kandydatów jest uwzględniona w ministerialnym rozporządzeniu, które jak widać idzie na rękę przy tego typu precedensach! Jeżeli okoliczności (stosunek prawny lub faktycznym – przyp.) zostaną ujawnione po powołaniu komisji konkursowej, właściwy podmiot dokonuje w jej składzie odpowiedniej zmiany; komisja konkursowa w nowym składzie może uznać za ważne czynności dokonane przez komisję konkursową działającą w składzie poprzednim.

A tak mamy zamieszanie, jakiego dawno w Łukowie nie było?

 

Skład komisji konkursowej, wybierającej nowego dyrektora łukowskiego szpitala:

 • Włodzimierz Wolski – przewodniczący komisji – wicestarosta łukowski, członek Zarządu Powiatu, Prawo i Sprawiedliwość, członek koalicji rządzącej
 • Józef Płudowski – członek Zarządu Powiatu, Prawo i Sprawiedliwość, członek koalicji rządzącej
 • Andrzej Wisiński – członek Zarządu Powiatu, Łukowska Wspólnota Samorządowa, członek koalicji rządzącej
 • Krzysztof Szczęśniak – nieobecny podczas przesłuchań kandydatów – członek Zarządu Powiatu, Przymierze dla Ziemi Łukowskiej, członek koalicji rządzącej
 • Jerzy Siwiec – Sekretarz Powiatu Łukowskiego, startujący w wyborach samorządowych z list PiS
 • Anna Kołodziej – przedstawiciel środowiska medycznego – Ordynator Oddziału Dziecięcego i Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych SPZOZ w Łukowie
 • Marcin Mateńko – przedstawiciel Rady Społecznej działającej przy SPZOZ – wiceburmistrz Łukowa, startujący w wyborach samorządowych z list PiS

Skład Zarządu Powiatu, będącego zwierzchnikiem szpitala w Łukowie:

 • Janusz Kozioł – starosta łukowski, Przymierze dla Ziemi Łukowskiej
 • Włodzimierz Wolski – wicestarosta łukowski, Prawo i Sprawiedliwość
 • Józef Płudowski – Prawo i Sprawiedliwość
 • Andrzej Wisiński – Łukowska Wspólnota Samorządowa
 • Krzysztof Szczęśniak – Przymierze dla Ziemi Łukowskiej

 

Wnioski wyciągnijcie Państwo sami.

 

PS. Pomijając kontrowersje związane ze sposobem wyboru Władysława Kobielskiego na stanowisko dyrektora SPZOZ w Łukowie, należy mieć na uwadze wymagania, jakie szpital będzie musiał spełnić w najbliższych dwóch latach. Chodzi o zmodernizowanie placówki i podniesienie jakości leczenia do nowych standardów wyznaczonych przez Ministerstwa Zdrowia. Aby sprostać tym wymaganiom łukowski szpital będzie musiał zainwestować kilkadziesiąt milionów złotych w remont i powiększenie istniejących już oddziałów. Pieniędzy w kasie najzwyczajniej brak (zwłaszcza przy czterdziestomilionowej dziurze w budżecie powiatu), a dofinansowanie unijne może okazać się niewystarczające. Czas na modernizację to koniec 2017 roku. Czy zdążymy?

Kategorie: Blog