Radni miejscy spotykają się znowu na obradach. Na dzisiaj bowiem – 15 marca – zaplanowano XVIII Sesję Rady Miasta Łuków. Rozpocznie się ona o godz. 11:00 w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 w Łukowie.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie.
 2. Uchwalenie porządku obrad XVIII sesji Rady Miasta.
 3. Przyjęcie protokołów z XVI i XVII sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działań podejmowanych w okresie od XVI sesji Rady Miasta.
 5. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w 2015 roku.
 6. Informacja nt. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście.
 7. Informacja o planowanych działaniach w kwestii pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań miasta.
 8. Informacja o planowanych działaniach podejmowanych w ramach promocji miasta.
 9. Informacja o stanie przygotowań do realizacji inwestycji. Informacja o funkcjonowaniu Zarządu Dróg Miejskich.
 10. Informacja o funkcjonowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta za 2015 rok.
 11. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2015 rok.
 12. Informacja Burmistrza Miasta Łuków o zgłoszonych w 2015 r. żądaniach, o których mowa w art. 36 ust 1-3 i ust. 5 i wydanych w 2015 r. decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łuków,
  2. wspólnej realizacji zadania z Powiatem Łukowskim pn. „Budowa ławeczki Henryka Sienkiewicza w mieście Łuków, upamiętniającej postać Noblisty”,
  3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu na zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych: 1312L Trzebieszów – Celiny – Krynka – Kolonia Gręzówka – Łuków (ul. Zimna Woda, ul. Wiatraki, ul. Ławecka), 1316L droga krajowa 2 – Maciejowice – Wierzejki – Trzebieszów, 1210L Łuków (ul. Cieszkowizna) – Aleksandrów – Gąsiory – Brzostówiec – Radzyń Podlaski, 1202L Łuków (ul. Wójtostwo, ul. Zapowiednik) – Strzyżew – Olszewnica – Polskowola – Kąkolewnica” dofinansowanego z Programu Wieloletniego „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2020”,
  4. zmiany uchwały budżetowej na rok 2016,
  5. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie.
Kategorie: Blog