Biuro Rady Miasta informuje o XXII Sesji Rady Miasta Łuków. Zaplanowano ją na czwartek 16 czerwca na godzinę 12.00. Podczas obrad radni przyjrzą się, w jaki sposób burmistrz Szustek wykonuje postanowienia miejskiego budżetu.

Proponowany porządek obrad XX sesji Rady Miasta Łuków:

 1. 1. Uchwalenie porządku obrad XXI sesji Rady Miasta.
 2. 2. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miasta.
 3. 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działań podejmowanych w okresie od XX sesji Rady Miasta.
 4. 4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Łuków z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku.
 5. 5. Informacja o przygotowaniach Ośrodka Sportu i Rekreacji do sezonu letniego.
 6. 6. Informacja o działalności Łukowskiego Ośrodka Kultury w Łukowie i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Sienkiewicza w Łukowie.
 7. 7. Informacja zarządów spółek miejskich Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej z realizacji zadań za 2015 rok.
 8. 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Łuków za rok 2015:
  1. 8.1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
  2. 8.2. przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łuków w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łuków oraz sprawozdania finansowego,
  3. 8.3. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu,
  4. 8.4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
  5. 8.5. dyskusja,
  6. 8.6. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Łuków za rok 2015,
  7. 8.7. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Łuków za rok 2015.
 9. 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. 9.1. zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie w części dotyczącej lokalizacji Filii Nr 2,
  2. 9.2. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łuków w 2016 roku,
  3. 9.3. uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łuków?,
  4. 9.4. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik,
  5. 9.5. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  6. 9.6. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  7. 9.7. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Łukowskiemu w zakresie wspólnej realizacji przebudowy ul. Glinki i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki,
  8. 9.8. nadania nazwy rondu na terenie Miasta Łuków,
  9. 9.9. pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinka drogi,
  10. 9.10. wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej,
  11. 9.11. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Strzelniczej, przy ul. Świderskiej oraz pomiędzy ul. Zagrodową, ul. Wereszczakówny, Al. Ryszarda Kaczorowskiego i ul. Świderską,
  12. 9.12. wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie miasta Łuków,
  13. 9.13. zmiany uchwały budżetowej na rok 2016,
  14. 9.14. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 10. 10. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. 11. Sprawy różne.
 12. 12. Zamknięcie.
Kategorie: Blog