Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami oraz debata nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to najważniejsze punkty zbliżającej się sesji Rady Miasta Łuków. Obrady zaplanowano na środę 28 września.

Miejscy radni swoje obrady rozpoczną o godz. 12.00 w sali konferencyjnej przy ul. Piłsudskiego 17. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie.
 2. Uchwalenie porządku obrad XXVI sesji Rady Miasta.
 3. Przyjęcie protokołów z XXI, XXII, XXIII, XXIV i XXV sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działań podejmowanych w okresie od XXII sesji Rady Miasta.
 5. Informacja w sprawie realizacji budżetu miasta za I półrocze 2016 roku.
 6. Informacja o funkcjonowaniu Zarządu Dróg Miejskich.
 7. Ocena przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2016/2017.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. uchwalenia zmiany ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków?,
  2. przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji,
  3. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łuków w 2016 roku,
  4. dopuszczenia zapłaty podatków, opłat lokalnych i niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Miasta Łuków instrumentem płatniczym,
  5. zmiany uchwały budżetowej na rok 2016,
  6. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie.
Kategorie: Blog