Dziś, 15 grudnia w samo południe rozpocznie się XXX sesja Rady Miasta Łuków, na której uchwalony zostanie budżet miasta na przyszły rok. Zakłada on ponad 100-milionowe przychody do miejskiej puli i ponad 12 milionów złotych na inwestycje.

Projekt budżetu przygotowany przez burmistrza zakłada dochody w wysokości 109 550 481,69 zł i wydatki w wysokości 110 451 843,69 zł. Jest więc to rekordowy budżet i takie same zdaniem włodarza mają być też inwestycje. Zaplanowano na nie kwotę ponad 12 mln złotych. Czy budżet zyska uznanie radnych i zostanie przyjęty bez większych problemów? Przekonamy się o tym już dzisiaj.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie.
 2. Uchwalenie porządku obrad XXX sesji Rady Miasta.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działań podejmowanych w okresie od XXIX sesji Rady Miasta.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (obowiązującej od 1.01.2017 r.)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w zakresie opracowania dokumentacji technicznej na budowę chodnika dla pieszych na odcinku od km 1+247 do km 1+511 (strona lewa) i przebudowy istniejącego chodnika na ścieżkę rowerową z przeznaczeniem dla wspólnego korzystania dla rowerzystów i pieszych na odcinku od km 0+888 do km 1+511 (strona prawa) w m. Łuków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 806 Łuków ? Międzyrzec Podlaski.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu na trzeci etap budowy małej obwodnicy Łukowa.
 8. Ustalenie ceny skupu żyta, przyjmowanej do obliczenia stawki podatku rolnego na rok 2017 na obszar Miasta Łuków.
 9. Ustalenie ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej do obliczenia stawki podatku leśnego na rok 2017 na obszar Miasta Łuków.
 10. Podjęcie uchwały budżetowej na 2017 rok.
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza Miasta,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  3. przedstawienie opinii Komisji stałych RM,
  4. przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta w sprawie opinii Komisji,
  5. dyskusja,
  6. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej zgłoszonej przez Burmistrza Miasta.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Łuków na 2017 rok,
  2. przyjęcia planu pracy Rady Miasta Łuków na 2017 rok,
  3. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
  4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie przy ul. Leopolda Staffa,
  5. możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  6. zmiany uchwały budżetowej na rok 2016,
  7. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 12. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie.
Kategorie: Blog