Dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego oraz powołanie Młodzieżowej Rady Miasta jedynie niektóre punkty planowanej na przyszły tydzień XXXIV Sesji Rady Miasta. Obrady radnych zaplanowano na czwartek 30 marca. Początek o godz. 12.00 w sali konferencyjnej przy ul. Piłsudskiego 17.

Tematem wywołującym już dziś wiele komentarzy i zapytań zajmą się radni na najbliższej sesji Rady Miasta. Omawiany będzie projekt uchwały likwidującej gimnazja w Łukowie i formujący w ich miejsce szkoły podstawowe. Uchwała zawiera także ustalone w drodze prac granice obwodów poszczególnych szkół podstawowych, co z pewnością będzie komentowane przez miejskich radnych. Czy zapowiada się nam burzliwa sesja?

W trakcie obrad radni zapoznają się też z pomysłem powołania w Łukowie Młodzieżowej Rady Miasta. Instytucja ta funkcjonowała w naszym mieście już w przeszłości, jednakże bez większego znaczenia. Czy tym razem będzie inaczej? Nowością jest z pewnością poszerzenie składu rady o uczniów ze szkół średnich.

Ponadto w trakcie sesji radni zapoznają się ze stanem bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście. Bardzo istotnym tematem będzie też informacja o planowanych działaniach w kwestii pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych. Nie zabraknie tez słów o promocji. Czy obrady będą burzliwe i czy zapadną na nich jakieś inne warte uwagi deklaracje? Przekonamy się o tym już w czwartek 30 marca o godz. 12.00.

 

Proponowany porządek obrad XXXIV Sesji Rady Miasta przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie
 2. Uchwalenie porządku obrad XXXIV sesji Rady Miasta
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miasta
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działań podejmowanych w okresie od XXXIII sesji Rady Miasta
 5. Informacja nt. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście
 6. Informacja o planowanych działaniach w kwestii pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań miasta
 7. Informacja o planowanych działaniach podejmowanych w ramach promocji miasta
 8. Informacja o planowanych inwestycjach w 2017 roku
 9. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Lokalowej za 2016 rok
 10. Informacja o funkcjonowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta za 2016 rok
 11. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok
 12. Ocena zasobów pomocy społecznej
 13. Podjęcie uchwał w sprawach
  1. Przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łuków na lata 2017-2022
  2. Powołania Młodzieżowej Rady Miasta Łuków i nadania jej Statutu
  3. Dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  4. Ustalenia kryteriów i ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łuków
  5. Określenia kryteriów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łuków
  6. Przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łuków w 2017 roku
  7. Udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Łukowskiemu w zakresie realizacji przebudowy ul. Glinki
  8. Zaliczenia ul. Bolesława Chrobrego do kategorii drogi gminnej
  9. Przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenów położonych w Łukowie przy ul. Międzyrzeckiej, ul. Staropijarskiej i ul. Pastewnik
  10. Przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony północno-wschodniej a terenem PKP
  11. Przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony wschodniej, ul. Cieszkowizna, ul. Partyzantów, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Warszawską, terenem PKP
  12. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  13. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 14. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 15. Sprawy różne
 16. Zamknięcie
Kategorie: Blog