Przewodniczący Rady Miasta Łuków Krzysztof Jodełko informuje o zbliżającej się XXXVI Sesji Rady Miasta. Obrady zaplanowano na 18 maja.

Informacja o działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Henryka Sienkiewicza w 2016 roku, zmiany budżetowe i zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. To najważniejsze punkty obrad miejskich radnych, które zaplanowano na czwartek 18 maja w sali obrad przy ul. Piłsudskiego 17.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie.
 2. Uchwalenie porządku obrad XXXVI sesji Rady Miasta.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działań podejmowanych w okresie od XXXV sesji Rady Miasta.
 5. Informacja o działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Sienkiewicza w Łukowie w 2016 roku.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. stwierdzenia, iż zmiana w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony wschodniej, ul. Cieszkowizna, ul. Partyzantów, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Warszawską, terenem PKP nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków,
  2. uchwalenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony wschodniej, ul. Cieszkowizna, ul. Partyzantów, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Warszawską, terenem PKP,
  3. przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony wschodniej, ul. Cieszkowizna, ul. Partyzantów, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Warszawską, terenem PKP,
  4. zmiany uchwały Nr XLVI/534/2014 Rady Miasta Łuków z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  5. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017,
  6. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie.

Początek sesji zaplanowano na godz. 12.00.

Kategorie: Blog