Przed nami absolutoryjna sesja Rady Miasta. To na niej radni zadecydują, czy burmistrz Łukowa poprawnie wykonał ubiegłoroczny budżet. Na sesji przewidziano także wystąpienia dyrektorów miejskich spółek i instytucji, którzy przedstawią raporty z funkcjonowania prowadzonych przez siebie przedsiębiorstw.

Sesja absolutoryjna zaplanowana została na czwartek 29 czerwca. Początek obrad planowany jest na godzinę 12.00. Radni jak zawsze obradować będą w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Piłsudskiego 17. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie.
 2. Uchwalenie porządku obrad XXXVII sesji Rady Miasta.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działań podejmowanych w okresie od XXXVI sesji Rady Miasta.
 5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Łuków z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku.
 6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2016 rok oraz informacja o przygotowaniach do sezonu letniego.
 7. Informacja o działalności Łukowskiego Ośrodka Kultury w Łukowie.
 8. Informacja zarządów spółek miejskich Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej z realizacji zadań za 2016 rok.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Łuków za rok 2016:
  1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Łuków za 2016 rok,
  2. przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łuków w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łuków oraz sprawozdania finansowego,
  3. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu,
  4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
  5. dyskusja,
  6. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Łuków za rok 2016,
  7. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Łuków za rok 2016.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łuków na lata 2017-2022,
  2. nadania nazwy ulicy w mieście Łuków,
  3. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie przy ul. Farnej,
  4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie przy ul. Świderskiej,
  5. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony północno-zachodniej, ul. Łapiguz i terenem PKP,
  6. stwierdzenia, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Strzelniczej, przy ul. Świderskiej oraz pomiędzy ul. Zagrodową, ul. Wereszczakówny, Al. Ryszarda Kaczorowskiego i ul. Świderską, nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków,
  7. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Strzelniczej, przy ul. Świderskiej oraz pomiędzy ul. Zagrodową, ul. Wereszczakówny, Al. Ryszarda Kaczorowskiego i ul. Świderską,
  8. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017,
  9. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie.
Kategorie: Blog