Przed nami kolejna sesja Rady Miasta Łuków. Jej najciekawszym momentem będzie podjęcie uchwał przez radnych w sprawie zmiany nazwy niektórych ulic w naszym mieście. Czy ten punkt obrad będzie obfitował w emocjonującą dyskusję?

Zmiana nazwy części ulic w Łukowie to następstwo tzw. ustawy dekomunizacyjnej nakazującej niejako pozbycie się z przestrzeni publicznej m.in. ulic, które propagują ustroje totalitarne, w tym komunizm. Nowe przepisy „o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej” parlament uchwalił w kwietniu 2016 r., a po podpisaniu ustawy przez prezydenta w maju ubiegłego roku, weszła ona w życie 2 września 2016 r. Na zmianę nazw propagujących ustroje totalitarne samorządy miały 12 miesięcy od wejścia w życie przepisów. W przypadku niewykonania tego obowiązku sprawą zmian nazw będą zajmować się wojewodowie, którzy wydadzą zarządzenia zastępcze, nadając nowe – zgodne z duchem ustawy – nazwy. Ma to się stać w terminie trzech miesięcy od dnia 2 września br., czyli do początku grudnia br. Obowiązek zmiany nazwy części ulic w naszym mieście ciąży również na samorządzie miejskim.

W toku prac, konsultacji i dyskusji samorządowcy zadecydowali, iż w Łukowie zmienione będą nazwy trzech ulic: ul. Armii Ludowej, ul. Lucjana Szenwalda, ul. Leona Kruczkowskiego. Zastąpić je mają ulice Mieszka I, ks. Twardowskiego i Orzeszkowej. Ponadto burmistrz Szustek zaproponował, by zmiany dosięgły również dwóch innych ulic – Czwartaków oraz Jana Hempla. Tego drugiego ma zastąpić… Jan Marian Hempel, urodzony w powiecie łukowskim geolog. Ulicę Czwartaków z kojarzonej z socjalizmem Armii Ludowej natomiast mają zastąpić… Czwartacy z okresu Królestwa Polskiego. Czy zmiany te wejdą w życie? Przekonamy się o tym na najbliższej sesji.

Pozostałe proponowane punkty obrad XL Sesji Rady Miasta Łuków prezentują się następująco:

 1. Otwarcie.
 2. Uchwalenie porządku obrad XL sesji Rady Miasta.
 3. Przyjęcie protokołów z XXXVII, XXXVIII i XXXIX sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działań podejmowanych w okresie od XXXVII sesji Rady Miasta.
 5. Informacja w sprawie realizacji budżetu miasta za I półrocze 2017 roku.
 6. Informacja o funkcjonowaniu Zarządu Dróg Miejskich.
 7. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2017/2018.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
   Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2020,
  2. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych,
  3. nadania nazwy ulicy w mieście Łuków,
  4. zmiany uchwały Nr XIII/90/91 Rady Miejskiej w Łukowie z dnia 9 września 1991 r. w sprawie nadania nazw nowopowstałym ulicom,
  5. zmiany nazwy ulicy (Mieszka I),
  6. zmiany nazwy ulicy (Czwartaków),
  7. zmiany nazwy ulicy (Jana Hempla),
  8. zmiany nazwy ulicy (K. I. Gałczyńskiego),
  9. zmiany nazwy ulicy (Elizy Orzeszkowej),
  10. zmiany nazwy ulicy (Ks. Jana Twardowskiego),
  11. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
   Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Trentowskiego,
  12. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
   Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Warszawskiej, ul. Parkowej, ul. Browarnej,
   ul. Żelechowskiej i ul. Zapowiednik,
  13. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
   Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Cmentarnej,
  14. stwierdzenia, iż zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków
   dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony
   wschodniej, ul. Cieszkowizna, ul. Partyzantów, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego,
   ul. Warszawską, terenem PKP, nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków
   zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków,
  15. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu
   położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony wschodniej, ul.
   Cieszkowizna, ul. Partyzantów, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Warszawską, terenem PKP,
  16. opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu
   Państwa, na działce położonej przy ul. Międzyrzeckiej w Łukowie,
  17. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie przy ul. Łąkowej,
  18. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017,
  19. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie.
Kategorie: Blog