Informacja o wielkości pozyskanych przez Miasto zewnętrznych środków budżetowych to chyba najciekawszy punk zbliżającej się sesji Rady Miasta. Poniżej prezentujemy proponowany porządek obrad.

W ostatnim dniu października odbędzie się XLII sesja Rady Miasta Łuków. Tym razem radni rozpoczną swoją pracę o godz. 10.00 w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Piłsudskiego 17. Plan sesji jest następujący:

 1. Otwarcie.
 2. Uchwalenie porządku obrad XLII sesji Rady Miasta.
 3. Przyjęcie protokołów z XL i XLI sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działań podejmowanych w okresie od XL sesji Rady Miasta.
 5. Informacja o aktualnej sytuacji na rynku pracy w Łukowie i kształtowaniu się poziomu bezrobocia.
 6. Informacja w sprawie pozyskiwania funduszy zewnętrznych dla budżetu miasta, ze szczególnym uwzględnieniem środków z Unii Europejskiej.
 7. Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla miasta Łuków za lata 2015-2016.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych oraz wynikach egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2016/2017.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Miasta Łuków za 2016 rok.
 10. Informacja Burmistrza Miasta w sprawie oświadczeń majątkowych składanych za rok 2016 przez Zastępcę Burmistrza, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych Miasta, osoby zarządzające miejskimi osobami prawnymi oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Miasta.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta Łuków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2018 rok”,
  2. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Łukowie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. ks. Grzegorza Piramowicza w Łukowie wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukowie,
  3. stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Łukowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bronisława Chącińskiego w Łukowie,
  4. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Łukowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Łukowie,
  5. ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie za konserwację jednego punktu świetlnego oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łuków,
  6. nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej,
  7. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Wiatraki i przy trasie kolejowej relacji Łuków-Dęblin,
  8. określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
  9. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.
 12. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie.
Kategorie: Blog