Alternatywa dla Łukowa powstała głównie na bazie niezadowolenia ze sprawowania władzy przez burmistrza i radnych. Chcąc iść do przodu, trzeba zmienić model sprawowania funkcji społecznych takich jak radny oraz zmienić system zarządzania miastem przez burmistrza i jednostki mu podległe.

Zgodnie z hasłem „Nowy Wymiar Samorządu” pragniemy, aby uległa zmianie mentalność łukowian w sprawach samorządności i postawy obywatelskiej. Chcemy aby mieszkańcy mieli realny wpływ na podejmowane w mieście decyzje oraz jego wizerunek na zewnątrz. Pragniemy również, aby Łuków był miejscem przyjaznym do życia dla wszystkich grup wiekowych i społecznych.

 

Nowy Wymiar Samorządu wg Alternatywy dla Łukowa

 

Pkt 1. Społeczeństwo obywatelskie:

 • publicznie dostępne projekty uchwał, protokoły z sesji rady miasta oraz posiedzeń komisji miejskich
 • budżet obywatelski
 • usprawnienie systemu konsultacji społecznych
 • program „aktywny i dostępny radny” oraz historia głosowań radnych
 • Łukowskie Debaty Społeczne

Pkt 2. Współpraca z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi:

 • przyjazny i sprawny Urząd Miasta dla interesantów
 • powołanie Centrum Obsługi Inwestora i Organizacji Pozarządowych
 • wzmocnienie współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
 • prace nad Strategią Rozwoju Miasta i Planem Zagospodarowania Przestrzennego
 • Dzień Organizacji Pozarządowych i Dzień Łukowskiego Przedsiębiorcy

Pkt 3. Bezpieczeństwo i porządek publiczny:

 • ułatwienia architektoniczne dla osób starszych i niepełnosprawnych
 • prace nad monitoringiem miejskim
 • poprawa stanu oświetlenia ulicznego i osiedlowego w mieście
 • zacieśnienie współpracy organizacji i organów odpowiedzialnych za profilaktykę, bezpieczeństwo i porządek publiczny
 • kursy i szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i samoobrony dla mieszkańców

Pkt 4. Turystyka, rekreacja i promocja miasta:

 •  rewitalizacja zalewu Zimna Woda i terenów miejskich przy ogródkach działkowych
 •  skuteczniejsze pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych, w tym funduszy unijnych
 •  powołanie Punktu Informacji Turystycznej
 •  organizacja festiwalu o zasięgu ogólnopolskim
 •  promocja miasta na konferencjach ogólnopolskich i targach międzynarodowych

Pkt 5. Kultura i sport:

 • wyjście z kulturą „na ulice”
 • zwiększenie ilości zajęć pozalekcyjnych (kulturalnych i sportowych) dla dzieci i młodzieży
 • wsparcie oddolnych inicjatyw, promocja twórczości łukowian i lokalnych zespołów
 • racjonalne przekazywanie środków publicznych na organizacje sportowe i kulturalne
 • piłka ręczna wizytówką Łukowa

 

Jesteście Państwo zdziwieni dlaczego nie mówimy o budowie kanalizacji i dróg? Odpowiedź jest tak prosta i naturalna, jak konieczność dokończenia tzw. Małej Obwodnicy Łukowa. Naszym zdaniem remonty szkół, dróg, chodników, placów miejskich to OBOWIĄZEK władzy, a nie akt łaski wobec obywatela! Tam gdzie będzie to sensowne i dobre dla mieszkańców miasta, zawsze będziemy „ZA”, bo to nic innego, jak JEDNO Z ZADAŃ WŁASNYCH miasta.

 

Władza to nie przywilej. To zobowiązania wobec Mieszkańców!